Jste zde

Domů

 

 

 

 

 

 

 

Projekt EU peníze školám

Na jaře 2013 skončil na naší škole projekt EU peníze školám, který byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Na jaře 2010 jsme podali žádost a po schválení a přidělení finančních prostředků jsme se pustili od září 2013 do projektu, který trval 30 měsíců. Do nelehkého úkolu se zapojilo 12 učitelů, kteří tvořili tzv. šablony klíčových aktivit /učební a digitální výukové materiály/ z několika oblastí: 

 • Čtenářská a informační gramotnost

 • I/1 Individualizace výuky – bylo ověřeno v předmětech ČJ, VV, D
  I/2 Inovace a zkvalitnění výuky – bylo vytvořeno 144 vzdělávacích materiálů 

 • Cizí jazyky

 • II/1 Individualizace výuky – bylo odučeno 144 hodin v předmětu AJ
  II/2 Inovace a zkvalitnění výuky – bylo vytvořeno 144 vzdělávacích materiálů 

 • Využívání ICT

 • III/1 Individualizace výuky – bylo ověřeno v předmětech PkČ, Z, Glo
  III/2 Inovace a zkvalitnění výuky – bylo vytvořeno 120 vzdělávacích materiálů 

 • Matematika

 • IV/1 Individualizace výuky – bylo odučeno 144 hodin v předmětu M IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky – bylo vytvořeno 144 vzdělávacích materiálů
  IV/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků – byl podpořen 1 pedagogický pracovník 

 • Přírodní vědy

 • V/1 Individualizace výuky – bylo odučeno 144 hodin v předmětech Ch, Př, Glo
  V/2 Inovace a zkvalitnění výuky – bylo vytvořeno 144 vzdělávacích materiálů
  V/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků – byli podpořeni 2 pedagogičtí pracovníci 

 • Finanční gramotnost

 • VI/1 Individualizace výuky – bylo ověřeno v předmětech Glo, Dom 
  VI/2 Inovace a zkvalitnění výuky – bylo vytvořeno 72 vzdělávacích materiálů
  VI/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků – byl podpořen 1 pedagogický pracovník 

 • Inkluzívní vzdělávání

Ve spolupráci s PPP Semily a Policií ČR se uskutečnily preventivní programy. Po celé období pracoval ve škole psycholog. Individualizace výuky umožnila pracovat s menší skupinou dětí a věnovat se více dětem se speciálními vzdělávacími potřebami i nadaným žákům. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT směřovala ke zkvalitnění výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie. Pomocí této oblasti mohla škola vybavit odborné učebny interaktivními tabulemi, notebooky, učebny ICT novými počítači a nábytkem, pro předměty F, Ch zakoupit modernější pomůcky, do tříd televize. . Materiály vytvořené pedagogy v rámci inovace budou sloužit v dalších letech učitelům ke zpestření výuky. 

Bc. Eva Šírová

Témata DUM.

Anglický jazyk 3.třída

Anglický jazyk 4.třída

Anglický jazyk 8.třída

Anglický jazyk 9.třída

Český jazyk 1.jazyk

Český jazyk 6.jazyk

Dějepis 6.třída

Ekologie 8.třída

Ekologie 8.třída-2

Finanční gramotnost 9.třída

Finanční gramotnost 9.třída-2

ICT 8.třída

ICT 9.třída

ICT zeměpis 7,třída

ICT zeměpis 8.třída

ICT zeměpis 8.třída-2

ICT zeměpis 9.třída

Laboratorní práce z chemie 7.třída

Matematika 1.třída

Matematika 2.třída

Matematika 9.třída

Matematika 9.třída-2

Přírodopis 8.třída

Výtvarná výchova 1.třída

 

 

Projekty ve školním roce 2012/2013

Projekt MULTIPOLIS – přemýšlíme o lidech

 

Naše škola se v tomto školním roce zapojila do projektu Multipolis - přemýšlíme o lidech. Hlavním cílem projektu je přivést žáky k tomu, aby se hlouběji zamysleli nad lidmi kolem sebe.
Projekt vychází z rámcových vzdělávacích programů ( RVP). Hra i další aktivity podporují především proces osvojování si klíčových kompetencí jako základního nástroje pro osobní rozvoj, společenskou orientaci a budoucí pracovní uplatnění žáků. Je zde plně zapracováno průřezové téma – multikulturní výchova, ale dotýká se i dalších průřezových témat – osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
Žáci si na řadě modelových situací formou hry mohou vyzkoušet a případně korigovat modely vlastního uvažování a jednání a jejich důsledky (učí se rozhodovat, vyjadřovat vlastní názor, zaujímat občanské postoje). Dotýká se témat občanské angažovanosti, rasismu, identity a sebepojetí, kulturních zvyklostí, rodinných vztahů, trestných činů. Základem je desková hra, ve které je zpracováno celkem 5 příběhů. Na hru navazují i pracovní listy pro žáky a další aktivity. 

       

Projekt E- DUR (Environmentální vzdělávání – dovednosti pro udržitelný rozvoj)

Zapojili jsme se do projektu E- DUR, jehož nositelem je centrum ekologických aktivit města Olomouce – Sluňákov.
Zapojením do projektu bychom chtěli přispět k naplnění cílů nejen průřezového tématu environmentální výchova, ale i dalších průřezových témat. Projekt učí žáky přemýšlet v souvislostech, uvědomovat si složitost problémů a nových témat, které před lidstvem v současném světě vyvstávají. Přispívá k formování postojů žáků směřujících k udržitelnému rozvoji, k budování vztahů ve třídě, rozvíjí komunikaci a spolupráci.
Vybrali jsme si část projektu Zlatá nit motivovaný tematikou Slunce. Slunce je téma , které prostupuje výuku a dotýká se skoro všech vyučovacích předmětů od zeměpisu přes fyziku až po výtvarnou výchovu. V rámci projektu jsme získali zdarma metodické publikace a pomůcky, které budeme využívat ve výuce a k uspořádání projektových dnů.

 

Projekty ve školním roce 2011/2012

Ekopolis

Naše škola se loni zapojila do projektu Ekopolis, ve kterém pokračujeme i v tomto školním roce. Tento projekt rozšiřuje znalosti žáků v oblasti environmentální výchovy a směřuje také k úpravě jejich postojů a hodnot. [stránky projektu]

 

Recyklohraní - Nevyhazujte baterie a drobná elektrozařízení! Přineste je do školy!

Naše škola je zapojena do projektu recyklohraní.
Tento projekt zahrnuje sběr použitých baterií a drobných elektrozařízení a plnění úkolů o třídění a recyklaci odpadů. Za sběr a správné odpovědi v testech bude naše škola získávat body, které si bude moci vyměnit za dárky z katalogu.
Jaké to jsou odměny? Např. školní pomůcky – dataprojektor, školní encyklopedie, praktická elektronika, fotoaparát, sportovní náčiní, poukázky na kulturní akce, vstupenky do kin a ZOO. Čekají na Vás i drobné individuální dárky pro nejlepší sběrače.
Nahlašte třídnímu učiteli množství , které přinesete.

Pokyny pro sběr baterií
- nesbírejte rezavé, poškozené nebo tekoucí lepkavé baterie
- nesbírejte nabité nebo nové baterie
- nehrajte si nebo žádným způsobem nemanipulujte se sebranými bateriemi
- pokud se dotknete tekoucí nebo rezavé baterie,ihned si omyjte ruce mýdlem a vodou
- baterie přinesené do školy ihned nasypte do sběrného boxu
- do sběrného boxu nevhazujte odpadky ani jiné věci, které tam nepatří

 

Sběr elektrozařízení
Před sborovnou je umístěna nádoba na sběr drobných elektrozařízení.
Do nádoby patří veškerá drobná elektrozařízení, která projdou vhazovacím otvorem (např. rádia, mp3 přehrávače, diskmany, walkmany, telefony, drobné počítačové vybavení, elektrické hračky a hudební nástroje a další…)
Do nádoby nepatří : baterie – sbíráme zvlášť , akumulátory, televizory, počítačové monitory, zářivky a úsporné žárovky.
Baterie a elektrozařízení přinesené do školy předejte třídním učitelům, které je evidují a nasypou do sběrných nádob.

 

Projekty ve školním roce 2008/2009

 

Praktická realizace školního programu EVVO

Projekt splnil dílčí cíle k dosažení dlouhodobých cílů (výchovných a vzdělávacích) a s nimi souvisejících organizačních pro rozvoj kompetencí žáků stanovených ve školním programu EVVO. V rámci projektu byla žákům umožněna výuka přímo v terénu i nad rámec vyučovacích hodin a bezprostředním kontaktem s přírodou si upevnili vědomosti, získali nové zkušenosti a prožitky. Zaměřili jsme se na poznání problémů nejbližšího regionu - Krkonoš a Jizerských hor. V Krkonoších proběhla ekologická vycházka s výkladem a průvodce střediska ekologické výchovy KRNAP, prohlédli si výstavu Kámen a život v muzeu ve Vrchlabí. Zúčastnili jsme se výukových programů ve střediscích ekologické výchovy, kde získali praktické dovednosti a upevnili si své vědomosti. Využili jsme i nabídku programů zoologické zahrady v Liberci, kde se žáci dozvěděli spoustu zajímavostí ze světa zvířat. ZOO chceme využít i nadále, jelikož nabízí nejen prohlídku, ale i zajímavé programy s lektorem. Učitelé byli určitě motivování k další práci v oblasti EVVO zajímavým programem v rámci DVPP, který pro ně připravilo ekologické středisko SEVER v Horním Maršově. Získali inspiraci pro zařazení ekologické výchovy ve svých předmětech, zaměřili jsme se i na týmovou spolupráci. Podobný seminář proběhl i ve středisku ekologické výchovy v Jizerských horách.Projekt umožnil účast všech žáků, i ze sociálně slabších rodin, díky dotaci výmluvou neúčasti nemohly být finance.

Završením projektu je už jako každoročně ekologický kurz v Jizerských horách, ve kterých jsme již v minulosti vysazovali „adoptované„ stromy. O tento kurz je každoročně zájem, odměnou učitelů je i to, že se žáci chtějí opět zúčastnit. Na pobytu se upevní kolektiv třídy a žáci získají zkušenosti spojené s pobytem v přírodě.

Máme rádi zvířata vážně i nevážně (aneb zábava a poučení se nevylučují)

V rámci ekologické výchovy se žáci 5. a 7. tříd zúčastnili v listopadu projektu Máme rádi zvířata vážně i nevážně v Liberci. Navštívili jsme ZOO s programem Po stopách výzkumníka zaměřeným na kopytníky. Dozvěděli jsme se především zajímavosti z jejich života, názorně pochopili rozdíl mezi lichokopytníky a sudokopytníky atd. Na cestě nás kromě lektora doprovázel i poník. Žáci 5. třídy se zúčastnili programu v Centru pro zvířata v nouzi. Děti poznaly zákulisí a běžný pracovní den v útulku. Největším zážitkem pro ně bylo venčení pejsků. Programy přispěly k výchově k zodpovědnému vztahu ke zvířatům chovaných v zajetí, tak i ve volné přírodě. Nakonec jsme všichni navštívili zábavní areál Smeťák, kde nás čekalo připravené občerstvení a celý projekt jsme si shrnuli. Za absolvování projektu děti obdržely medaili.

 

Dvouleté projekty ve školních letech 2006/2007 a 2007/2008

KRAJINA ZA ŠKOLOU (2006 až 2008)

Naše škola se zapojila do projektu Krajina za školou, jehož cílem bylo porovnání tváře města Semily a krajiny Českého ráje zaznamenané v minulosti se současným stavem. Žáci v rámci projektu sbírali informace, besedovali s pamětníky, pátrali v archívu, pomocí historických snímků různých míst a objektů vyhledávali identická místa a sledovali jejich vývojové změny.Tento osobní zážitek z terénu zpracovaly pomocí digitálního fotoaparátu, upravili a uložili na stránky projektu na internet – www.krajinazaskolou.cz.

Vytvořili tak materiál, který je použitelný ve výuce, ale i ke vzdělávání široké veřejnosti. Projekt přispěl k budování citového pouta k regionu a uskutečňování aktivit, které rozvíjejí schopnost žáků komunikovat, organizovat si vlastní práci a prezentovat její výsledky, pracovat v týmu, pracovat s digitálními technologiemi, grafickým softwarem, internetem a s daty.

Hlavní prezentace projektu se uskuteční prostřednictvím výstavy a promítání v semilském muzeu v květnu 2008. Výsledkem projektu je také vydaný kalendář a pexeso Semily – proměny města.

 

 

PRAKTICKÁ REALIZACE ŠKOLNÍHO PROGRAMU EVVO

Naše škola získala dotaci od MŠMT v rozvojovém programu ve vzdělávání Podpora EVVO ve školách v roce 2007 na projekt : Praktická realizace školního programu EVVO.

Cílem projektu je dosažení dlouhodobých cílů (výchovných a vzdělávacích a s nimi souvisejících organizačních) pro rozvoj kompetencí žáků stanovených ve školním programu EVVO, který je součástí ŠVP. Umožnit žákům část výuky přímo v terénu výukovým programem v ekologickém středisku a pobytovým ekologickým kurzem v návaznosti na nejbližší region / Jizerské hory, Krkonoše/. Zážitkem vzbudit radost a zájem o přírodu a tím získat trvalejší vědomosti v dnešní konzumní společnosti, probudit změny chování k přírodě. Programy zpřístupnit všem žákům, i ze sociálně slabších rodin. Zajímavým programem v ekologickém středisku také motivovat ostatní učitele do zapojení při uskutečňování těchto dlouhodobých a dílčích cílů školního programu EVVO.

 

Přihlášení

Our Location

Location map

Warning: openlog() has been disabled for security reasons in /users/zalohovane/zsiosemily.cz/zsiosemily.cz/modules/syslog/syslog.module on line 103