Jste zde

Domů » Výuka

Zakončení projektu „Kořeny – jak číst krajinu a hledat v ní své místo“

Začátkem listopadu nás navštívil lektor Mgr. D. Kavan , který s námi absolvoval i projekt na Jizerce v červnu, aby s námi ukončil celý projekt. Žáci 8.A předvedli své prezentace místa svého okolí, které si vybrali , protože k němu mají bližší vztah. Představili nám postupně několik míst Semil i okolí – např. ostrov, městský park, splav, Riegrovu stezku. Získali tak třetí kořen stromu, který znamená „předávej, co objevíš„.

Mgr. Radka Holubcová

    

 

Ekologický kurz Jizerské hory

Ve dnech 3. -5. června 2013 se žáci 7. třídy zúčastnili ekologického kurzu v Jizerských horách. Kurz byl součástí projektu „ Kořeny – jak číst krajinu a hledat v ní své místo“. Symbolem projektu je strom se třemi kořeny. Člověk i strom potřebují své kořeny. Spojují nás s místem, kam patříme a kde jsme doma . První kořen se jmenuje „ Všímej si „ protože kdo má vztah k místu, kde žije, vnímá v něm všechno hezké , ale také všechno, co by se mělo změnit. Druhý kořen znamená „ Poznávej příběhy“, protože každé místo vypráví příběhy lidí, zvířat i krajiny, které ho dělají jedinečným. Třetí kořen znamená „ předávej, co objevíš“, protože krásná místa v okolí je fajn ukazovat ostatním a zajímavé příběhy je hezké vyprávět. První motivační fáze proběhla již ve škole. Na Jizerce žáci začali hledat „ kořeny“. Podnikli výlety s bádáním do okolí, vyplňovali deníky cestovatele, nechyběly ani různé hry. Odnesli si spousta nových zážitků, na které budou rádi vzpomínat . Projekt pokračuje školní fází , ve které si žáci ve skupinách připraví prezentaci místa svého okolí.

Mgr. Radka Holubcová

Dobrodružství z poznání v ZOO v Liberci

V pátek 26.dubna se žáci 6. třídy zúčastnili ekologického programu – Dobrodružství z poznání v ZOO v Liberci. Žáci 7. Třídy navštívili IQ park v Babylonu. V rámci projektu E-DUR proběhly 25. a 29. dubna projektové dny na téma – Slunce- zlatá nit. Po úvodní motivační hodině žáci plnili úkoly na čtyřech stanovištích: Slunce – náš malíř : Jak vidí krajinu zvířata, Slunce – naše obživa: Rostliny, které změnily svět,  Slunce – naše inspirace : Slunce jako symbol, Slunce – náš hodinář: Jak jinak měřit čas, pokusy – vodní lupa, oblak v láhvi, rozklad světla pomocí CD. Fotky z akce si můžete prohlédnout v galerii. 

Ekologický kurz – červen 2012

Vyšetřování jizerskohorské katastrofy

Ve dnech 4.-6. června 2012 se zúčastnili žáci 6. třídy programu v Jizerských horách. Program byl součástí projektu „ Člověk a krajina Jizerských hor“, jenž byl podpořen z Operačního programu vzdělávání pro konkureschopnost. Úvodní motivační část programu byla realizována ve škole, další část na pobytu v osadě Jizerka ( ubytování na chatě Společnosti pro Jizerské hory). Formou vyšetřování „ kriminálního případu“ jizerskohorské katastrofy v poslední třetině 20. století program vede žáky k pochopení zásadních ekosystémových vztahů a interakcí mezi přírodou a člověkem. Celý program naplňuje záměr Rámcového vzdělávacího programu v průřezové oblasti environmentální výchova. Ve škole žáci pracovali s pracovními listy, vyhledávali informace o Jizerských horách včetně obrázků, proběhla prezentace o přírodě Jizerských hor, zpracovávali informace o lesní katastrofě, odhadovali stopy ( = příčiny) katastrofy. Nakonec si připravili ve skupinách prezentaci vysvětlující příčiny odlesnění Jizerských hor, kterou předvedli při pobytu na Jizerce . Kromě tohoto programu nechyběli různé kooperační a ekologické hry, přednáška s promítáním o Jizerských horách a objevitelské výpravy do okolí ( př. Orle, naučná stezka Bukovec, rašeliniště Jizerky). Na základě programu žáci už umí vysvětlit co je přirozená skladba lesů, příčiny odlesnění a regenerace ekosystému Jizerských hor v posledních třiceti letech, umí uvést příklady zajímavých míst v Jizerských horách. Žákům se pobyt líbil, odnesli si nové zážitky a opět se sem někdy podívají.

Program ekologické výchovy

27. 4. 2012 se žáci 6. tříd zúčastnili programu v ekologickém středisku – Divizna v Liberci. V programu Kde se vzala, tu se vzala energie se seznámili s různými typy obnovitelných zdrojů energie . V praxi poznali působení skleníkového jevu, viděli fungování vodní elektrárny, fotovoltaické panely, elektroautomobil, solární vařič, na kterém zkusili vařit vodu, a další zařízení využívající sluneční energii – např. batoh se solární deskou, hračky na solární energii. V druhé části programu - Dobrodružství s poznání poznali chované druhy zvířat v zoologické zahradě a dozvěděli se o nich mnohé zajímavosti od pracovníka zoologické zahrady.

Den s lesy ČR

V rámci oslav dne Země se 4.,5. a 6. třídy zúčastnily na ostrově akce Den s lesy ČR. Na jednotlivých stanovištích se dozvěděli zajímavosti o lese (Jak běží čas lesu - vývoj lesa, ochrana lesa, myslivost, těžba v lese a pomůcky lesníka, rostliny a stromy). Velice je zaujal železný kůň, řezání dřeva nebo názorné ukázky paroží a kůží zvěře. na závěr je čekala i drobná odměna.

Projekt E- DUR

Environmentální vzdělávání – dovednosti pro udržitelný rozvoj

Zapojili jsme se do projektu E- DUR, jehož nositelem je centrum ekologických aktivit města Olomouce – Sluňákov. Zapojením do projektu bychom chtěli přispět k naplnění cílů nejen průřezového tématu environmentální výchova, ale i dalších průřezových témat. Projekt učí žáky přemýšlet v souvislostech, uvědomovat si složitost problémů a nových témat, které před lidstvem v současném světě vyvstávají. Přispívá k formování postojů žáků směřujících k udržitelnému rozvoji, k budování vztahů ve třídě, rozvíjí komunikaci a spolupráci. Vybrali jsme si část projektu Zlatá nit motivovaný tematikou Slunce. Slunce je téma , které prostupuje výuku a dotýká se skoro všech vyučovacích předmětů od zeměpisu přes fyziku až po výtvarnou výchovu. V rámci projektu jsme získali zdarma metodické publikace a pomůcky, které budeme využívat ve výuce a k uspořádání projektových dnů.

Sbíráme baterie a drobné elektrozařízení

Nevyhazujte baterie a drobná elektrozařízení! Přineste je do školy! Naše škola je zapojena do projektu recyklohraní. Tento projekt zahrnuje sběr použitých baterií a drobných elektrozařízení a plnění úkolů o třídění a recyklaci odpadů. Za sběr a správné odpovědi v testech bude naše škola získávat body, které si bude moci vyměnit za dárky z katalogu. Jaké to jsou odměny? Např. školní pomůcky – dataprojektor, školní encyklopedie, praktická elektronika, fotoaparát, sportovní náčiní, poukázky na kulturní akce, vstupenky do kin a ZOO. Čekají na Vás i drobné individuální dárky pro nejlepší sběrače. Nahlašte třídnímu učiteli množství , které přinesete.

Pokyny pro sběr baterií:

  1. nesbírejte rezavé, poškozené nebo tekoucí lepkavé baterie
  2. nesbírejte nabité nebo nové baterie
  3. nehrajte si nebo žádným způsobem nemanipulujte se sebranými bateriemi
  4. pokud se dotknete tekoucí nebo rezavé baterie,ihned si omyjte ruce mýdlem a vodou
  5. baterie přinesené do školy ihned nasypte do sběrného boxu
  6. do sběrného boxu nevhazujte odpadky ani jiné věci, které tam nepatří

Sběr elektrozařízení

Před sborovnou je umístěna nádoba na sběr drobných elektrozařízení. Do nádoby patří veškerá drobná elektrozařízení, která projdou vhazovacím otvorem ( např. rádia, mp3 přehrávače, diskmany, walkmany, telefony, drobné počítačové vybavení, elektrické hračky a hudební nástroje a další…) Do nádoby nepatří: baterie – sbíráme zvlášť , akumulátory, televizory, počítačové monitory, zářivky a úsporné žárovky. Baterie a elektrozařízení přinesené do školy předejte třídním učitelům, které je evidují a nasypou do sběrných nádob.

Třídění odpadů

Třídíme pet lahve, papír, hliník, nápojový karton Sbíráme vybité baterie a vysloužilá elektrozařízení Uskutečňujeme sběrové akce papíru, na podzim sběr kaštanů a žaludů Školní program EVVO.

 

Program EVVO

Přihlášení

Our Location

Location map

Warning: openlog() has been disabled for security reasons in /users/zalohovane/zsiosemily.cz/zsiosemily.cz/modules/syslog/syslog.module on line 103