Jste zde

Domů » O škole

Školní metodik prevence

Mgr. Jaromíra Mikšová

email: jarka.miksova@centrum.cz

Konzultační hodiny:

Po vzájemné dohodě je možný termín, který vám bude vyhovovat. Konzultaci je nutné předem domluvit osobně, telefonicky nebo e-mailem.

 

Program prevence rizikových forem chování pro školní rok 2015/2016

 

Náplň práce školního metodika prevence (Vyhl. č. 116/2011 Sb.)

Metodik prevence působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu s výchovným poradcem .   Školní metodik prevence spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, s ostatními pedagogickými pracovníky, s rodiči a institucemi.

Metodik primární prevence poskytuje individuální konzultace určené jak pro žáky, tak pro rodiče. Metodik školní prevence se zúčastňuje školení a pravidelného setkávání školních preventistů pořádaných PPP Semily.

 

 

Metodické a koordinační činnosti

- koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy,

- koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů,

- metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů,

- koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů,

- koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti,

- koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými) a dalšími zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů,případě akutního výskytu sociálně patologických jevů,

- shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů,

- vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Informační činnosti

- zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogických pracovníků školy,

- prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací  a zkušeností,

- vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů,

 

Poradenské činnosti

- vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli),

- spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole,

- příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

Náplň činnosti školního metodika prevence

•Nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy

•experimenty žáků s návykovými látkami

•vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole

•fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole

•projevy rasové a menšinové intolerance

•domácí násilí a sexuální zneužívání

•a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků

 

Cílem nás, pedagogů, je vytvořit pozitivní atmosféru a přispět ke zdravému vývoji Vašich dětí. Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat a spolupracovat s vámi, rodiči, protože Vy znáte své děti a jejich potřeby nejlépe. Prosím, obracejte se na nás se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy v prostředí třídy Vašeho dítěte či celé školy.

 

 

 

 

Primární prevence rizikového chování je soubor opatření, kterými předcházíme výskytu rizikového chování, omezujeme další rozvoj rizikového chování, zmírňujeme již existující formy tohoto chování a pomáháme řešit jeho důsledky.

 

Mezi rizikové chování patří:

· agrese, šikana, kyberšikana, násilí, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie

· záškoláctví

· závislostní chování (kouření, alkoholismus, virtuální drogy), užívání návykových látek, gambling

· rizikové sporty a rizikové chování v dopravě

· poruchy příjmu potravy

· rizikové sexuální chování (onemocnění HIV/AIDS a další infekční nemoci)

· domácí násilí, týrání, zneužívání

· kriminální chování (vandalismus, krádeže)

 

Seznam legislativy

 

Metodické pokyny:

· č.j. 20006/2007-51 k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

· č.j. 21291/2010-28 metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

· č.j. 22294/2013-1 k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních

· č.j. 10194/2002 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

· č.j. 14423/99 k projevům rasismu, xenofobie a intoleranci

·č.j. 25884/2003 ke spolupráci předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané

 

Vyhlášky:

· č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

·č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

 

Zákony:

· č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

· č. 562/2004 Sb., změna některých zákonů v souvislosti s přijetím školského zákona

· č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

· č. 379/20015 Sb., k ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem, návykovými látkami

· č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

· č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže

·č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím

·č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních

· č. 94/1962 Sb., o rodině

Přihlášení

Our Location

Location map

Warning: openlog() has been disabled for security reasons in /users/zalohovane/zsiosemily.cz/zsiosemily.cz/modules/syslog/syslog.module on line 103